Organizační struktura 2018-11-14T09:32:16+00:00

Organizační struktura

Vedení Intergramu

Kontakt Jméno Telefon
Ředitel Mgr. Jan Simon 221 871 910
Sekretariát Daniela Nárožníková 221 871 911
Koordinátor IT Patrik Boubín 221 871 912

Ekonomický útvar

 • vede evidenci zastupovaných výkonných umělců (hudebníků, zpěváků, dirigentů, sbormistrů, herců, loutkoherců, tanečníků)

 • vede evidenci výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů

 • vede evidenci dědiců práv výkonných umělců

 • uzavírá s nimi smlouvy o zastupování

 • vyplácí jim odměny za užití jejich zaznamenaných výkonů a snímků (výplaty jsou realizovány po provedeném vyúčtování jedenkrát ročně)

 • vydává potvrzení o výši odměn

 • přiděluje výrobcům ISRC kódy

 • vede evidenci zahraničních výkonných umělců

Vedoucí (zást. ředitele)
Vedoucí oddělení evidence a odměny zastupovaných 221 871 954
Evidence a odměny zastupovaných 221 871 924
Evidence a odměny zastupovaných 221 871 932
Evidence a odměny zastupovaných 221 871 971
Evidence a odměny zastupovaných 221 871 925
Vedoucí účetního oddělení 221 871 943
Všeobecná účtárna 221 871 922
DPH zastupovaných 221 871 923
Podatelna 221 871 921
Zpracování dat – ČT-prodej 221 871 926
Zpracování dat – Soukromá rádia 221 871 928
Zpracování dat – Český rozhlas 221 871 929
Zpracování dat – Nova, Prima.. 221 871 930
Zpracování dat – Prima, Nova.. 221 871 927
Zpracování dat – Český rozhlas 221 871 931

Právní útvar

Kontakt Jméno Telefon
Vedoucí právního útvaru Věra Popelková JUDr. 221 871 961
Právník Eva Karáčová Mgr. 221 871 962
Právník Peter Mikita JUDr. 221 871 962

Divize vysílání, veřejných produkcí a dalšího užití

V případech, kdy je výběr odměn prováděn společně pro výkonné umělce i výrobce, platí zásadně, že podíl výkonných umělců činí 50 % a podíl výrobců rovněž 50% vybraných odměn.

A) Televizní a rozhlasové vysílání včetně šíření po kabelu a vysílání po internetu dle ustanovení § 21 autorského zákona a jejich přenos dle ustanovení § 22 autorského zákona.

V souladu s ustanovením § 72 a § 76 odst. 3 autorského zákona je ten, kdo má v úmyslu výše uvedenými způsoby užít umělecký výkon zaznamenaný na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům a zvukový záznam vydaný k obchodním účelům, povinen uzavřít se společností INTERGRAM smlouvu, kterou se stanoví výše odměny za takové užití a způsob jejího placení. Užití bez smlouvy je neoprávněným zásahem do práv výkonného umělce a výrobce zvukového záznamu. Zvukovým záznamem vydaným k obchodním účelům se rozumí zvukový záznam, jehož rozmnoženiny jsou rozšiřovány prodejem, nebo který je oprávněně veřejnosti sdělován podle § 18 odst. 2 autorského zákona.

Společnost INTERGRAM uděluje souhlas a vybírá odměny v souvislosti s užitím výkonů zaznamenaných na zvukový záznam nevydaný k obchodním účelům či výkonů zaznamenaných na zvukově obrazový záznam a s užitím zvukově obrazových záznamů jejich kabelovým přenosem.

Podle ustanovení § 96 odst. 4 autorského zákona je ten, komu vznikne oprávnění ke kabelovému přenosu podle zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání, povinen o tom uvědomit příslušné kolektivní správce ve lhůtě 15 dnů ode dne vzniku takového oprávnění.

B) Veřejné produkce

Viz sekce sekce Koho zastupujeme.

C) Jiné užití

Společnost INTERGRAM dále uděluje souhlas a vybírá odměny např. v souvislosti s užitím:

  • uměleckých výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů na internetu či v telekomunikační síti,
  • uměleckých výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů k výrobě a prodeji zvukových nosičů, audiovizuálních děl apod.
  • uměleckých výkonů zaznamenaných na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům při výrobě reklamy

atd.

D) Výběr tzv. náhradních odměn dle ustanovení § 25 a násl. autorského zákona

V souladu s ustanovením § 25 a násl., resp. § 71 odst. 3, § 76 odst. 4 a § 80 odst. 3 autorského zákona společnost INTERGRAM vybírá pro výkonné umělce a výrobce zvukových či zvukově obrazových záznamů od výrobců, příjemců a dovozců přístrojů ke zhotovování rozmnoženin zvukových a zvukově obrazových záznamů a nenahraných nosičů zvukových a zvukově obrazových záznamů tzv. náhradní odměny v souvislosti s užitím uměleckých výkonů a zvukových a zvukově obrazových záznamů jejich rozmnožováním pro osobní potřebu. Typy přístrojů a nenahraných nosičů záznamů z nichž se platí náhradní odměna stanoví v souladu s ustanovením § 25 odst. 7 autorského zákona vyhláška Ministerstva kultury č. 488/2006 Sb.

Divize vysílání, veřejných produkcí a dalšího užití

Výkonná rada je nejvyšším orgánem INTERGRAM v době mezi konáními Valného shromáždění. Členy Výkonné rady volí Valné shromáždění a má třináct členů. Tvoří jí 6 členů zastupujících výkonné umělce, 6 členů zastupujících výrobce zvukových záznamů a 1 člen zastupující výrobce zvukově obrazových záznamů. Členové Výkonné rady z řad výkonných umělců jsou voleni tak, aby ve Výkonné radě byly rovnoměrně zastoupeny všechny profese výkonných umělců. Členové Výkonné rady ze svého středu volí předsedu a místopředsedu, a to střídavě z řad výkonnných umělců a výrobců. Výkonná rada navrhuje Stanovy, Vyúčtovací řád a jejich změny, podává Valnému shromáždění zprávu o výkonu své působnosti, navrhuje Kontrolní komisi kandidáta na Ředitele INTERGRAM, navrhuje Kontrolní komisi odvolání Ředitele INTERGRAM, odpovídá Valnému shromáždění za svá rozhodnutí, rozhoduje o vyloučení členů INTERGRAM v době mezi konáním Valných shromáždění; toto rozhodnutí podléhá dodatečnému schválení Valným shromážděním. Členové zvolení do Výkonné rady jsou povinni vykonávat své funkce osobně a s péčí řádného hospodáře.

Do VÝKONNÉ RADY společnosti INTERGRAM na dvouleté funkční období 2017 – 2019 byli 28. Valným shromážděním dne 14.6.2017 zvoleni:

ZA VÝKONNÉ UMĚLCE:
MgA. Irvin VENYŠ, PhD. za koncertní umělce – instrumentalisty z oboru tzv. vážné hudby
Richard ROKOS za profesionální pěvce z oboru tzv. vážné hudby
Jiří ŘEHÁK za hromadné zástupce členů symfonických a komorních orchestrů
Tomáš TUREK za hereckou profesi
Jiří VONDRÁČEK za interprety populární, jazzové hudby nebo alternativních žánrů
Václav JUNEK za tzv. kreativní profese výkonných umělců

ZA VÝROBCE ZVUKOVÝCH ZÁZNAMŮ:
Radek ADAMEC
Ing. Tomáš FILIP
Mgr. Vladimír KOČANDRLE
Iva MILEROVÁ
Mgr. Martin NEDVĚD
JUDr. Alan PISKAČ

Za VÝROBCE ZVUKOVĚ OBRAZOVÝCH ZÁZNAMŮ:
Pavel STRNAD

Kontrolní komise

Členové Kontrolní komise jsou voleni Valným shromážděním. Kontrolní komise je čtyřčlenná a tvoří ji dva zástupci výkonných umělců a po jednom zástupci výrobců zvukových a výrobců zvukově obrazových záznamů. Kontrolní komise se schází nejméně 4x ročně. Kontrolní komise dohlíží na činnost a kontroluje plnění povinností členů Výkonné rady a Ředitele, a to včetně kontroly provádění rozhodnutí Valného shromáždění. Na návrh Výkonné rady jmenuje a odvolává Ředitele. Kontroluje hospodaření a dodržování Stanov, plnění rozhodnutí orgánů INTERGRAM, navrhuje všem orgánům INTERGRAM opatření, resp. druhy náprav, které povedou k odstranění zjištěných nedostatků. Členové Kontrolní komise jsou oprávněni účastnit se jednání Výkonné rady s hlasem poradním.

Do KONTROLNÍ KOMISE společnosti INTERGRAM na dvouleté funkční období 2017 – 2019 byli 28. Valným shromážděním dne 14.6.2017 zvoleni:

Ing. Libor HOLEČEK (SUPRAPHON) – předseda Kontrolní komise

Mgr. Kateřina WEISSOVÁ (Asociace producentů v audiovizi) – členka Kontrolní komise

Mgr. Petr NOUZOVSKÝ (Společnost koncertních umělců) – člen Kontrolní komise

Luděk NEŠLEHA (Herecká asociace) – člen Kontrolní komise