O Intergramu 2018-11-07T11:02:30+00:00

O Intergramu

Intergram

KDO JSME

INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s., vykonává kolektivní správu uvedených subjektů v souladu s ustanovením § 95 zákona č. 121/2000 Sb. (autorského zákona), a to jako jediný subjekt na území České republiky.

Základ právní úpravy kolektivní správy práv v České republice představuje s účinností od 1. 12. 2000 zákon č. 121/2000 Sb. („autorský zákon“), konkrétně jeho hlava IV, ustanovení § 95 a následující.

Oprávnění k výkonu kolektivní správy uděluje na základě autorským zákonem stanovených podmínek Ministerstvo kultury, které je zároveň pověřeno výkonem dohledu nad činností kolektivních správců.

V souladu s účelem kolektivní správy práv, kterým je podle ustanovení § 95 autorského zákona kolektivní uplatňování a kolektivní ochrana majetkových práv jejich nositelů a umožnění zpřístupňování předmětů těchto práv veřejnosti, zabezpečuje INTERGRAM s péčí řádného hospodáře výkon majetkových práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů k jejich uměleckým výkonům a zvukovým a zvukově obrazovým záznamům, a to v případě, že jiný než kolektivní výkon těchto práv je nedovolený nebo neúčelný.

INTERGRAM je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a následujících zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.

INTERGRAM v roce 1991 i za účelem poskytování služeb v kulturní, vzdělávací a sociální oblasti a za účelem rozvoje a podpory interpretačního umění založily organizace sdružující významný počet nositelů práv, a to:

 • Herecká asociace
 • Svaz autorů a interpretů
 • Umělecké sdružení ARTES
 • Unie profesionálních zpěváků ČR
 • Unie orchestrálních hudebníků ČR
 • Společnost koncertních umělců
 • Sdružení výkonných umělců
 • Česká národní skupina Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z.s.

Oprávnění Intergramu od Ministerstva kultury

Intergram

KOHO ZASTUPUJEME

Od roku 2011 je INTERGRAM pověřený kolektivním správcem OAZA – kolektivním správcem práv zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku), aby jej zastupoval v souladu s autorským zákonem a na základě smlouvy o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování rozhlasového a televizního vysílání děl. INTERGRAM je oprávněný udělit licenci k výkonu práva užít zveřejněná díla zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) jejich provozováním televizního a rozhlasového vysílání a vybírat odměny za udělení oprávnění k užití pro výše uvedené autory.

Vybrané odměny pro výkonné umělce a výrobce náležejí nejen těm, které kolektivní správce zastupuje na základě smlouvy, ale též nezastupovaným výkonným umělcům a výrobcům, kteří se u něj přihlásili k evidenci.

Od roku 2015 je INTERGRAM pověřený OOA-S – kolektivním správcem práv autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl, aby jej zastupoval v souladu s autorským zákonem a na základě smlouvy o pověření zastupováním při výkonu kolektivně spravovaného práva na provozování televizního vysílání děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla, jako jsou díla kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků. INTERGRAM je oprávněný udělit licenci k výkonu práva užít zveřejněná díla výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla jako jsou díla kameramanů, scénografů, kostýmních výtvarníků jejich provozování televizního vysílání a vybírat odměny za udělení oprávnění k užití pro výše uvedené autory. Před datem 1.1.2015 zmíněné oprávnění a odměny pro autory zastupované OOA-S udělovala OSA.

Základní oblasti práv kolektivně spravovaných INTERGRAM:

Ustanovení § 97d autorského zákona obsahuje taxativní výčet práv, která lze vykonávat pouze v zastoupení kolektivním správcem, s tím, že individuální výkon zde zákon nepřipouští. Jedná se zejména o:

 • Právo na odměnu za užití uměleckého výkonu zaznamenaného na zvukový záznam vydaný k obchodním účelům a za užití zvukového záznamu jejich vysíláním rozhlasem nebo televizí nebo přenosem rozhlasového nebo televizního vysílání (užití, ke kterému není třeba souhlasu nositele práva, avšak právo na odměnu je zachováno, jde tzv. úplatné zákonné licence).
 • Právo na odměnu za zhotovení rozmnoženiny pro osobní potřebu na podkladě zvukového nebo zvukově obrazového záznamu nebo jiného záznamu přenesením jeho obsahu pomocí přístroje na nenahraný nosič takového záznamu. Novela autorského zákona č. 216/2006 Sb. stanovila, že typy přístrojů a nosičů, ze kterých přísluší nositelům práv odměna stanoví vyhláškou Ministerstvo kultury (stalo se tak vyhláškou č. 488/2006 Sb., která je účinná od 10. 11. 2006).
 • právo na užití přenosem výkonů zaznamenaných na zvukový nebo zvukově obrazový záznam nevydaný k obchodním účelům a právo na užití přenosem zvukově obrazových záznamů a zvukových záznamů nevydaných k obchodním účelům.
 • právo na přiměřenou odměnu za pronájem originálu nebo rozmnoženiny výkonu výkonného umělce zaznamenaného na zvukový nebo zvukově obrazový záznam.
Autorský zákon upravuje v ustanovení § 18, ve spojení s ustanovení §§ 74, 78 a 82 autorského zákona, sdělování díla, výkonu a záznamu veřejnosti, čímž rozumí zpřístupňování díla v nehmotné podobě, živě nebo ze záznamu, po drátě nebo bezdrátově. Sdělování veřejnosti jako jeden ze způsobů užití díla (ustanovení § 12, odst. 4, písm. f) autorského zákona) je pak v následujících ustanoveních (§ 19 – 23 autorského zákona) vymezeno prostřednictvím demonstrativního výčtu. Jedním ze způsobů sdělování veřejnosti je i provozování ze záznamu a jeho přenos (ustanovení § 20, resp. § 74, 78 a 82 autorského zákona). Sdělování veřejnosti uměleckých výkonů a zvukových či zvukově obrazových záznamů jejich provozováním a jeho přenosem (tzv. přímá veřejná produkce) je takové užití, při němž jsou výkony a záznamy zpřístupňovány prostřednictvím technických zařízení v prostorách přístupných veřejnosti. Sdělování veřejnosti uměleckých výkonů, záznamů a děl zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) provozováním jejich rozhlasového a televizního vysílání a sdělování veřejnosti uměleckých výkonů, záznamů, děl zvukařů – autorů (tzv. mistrů zvuku) a děl výtvarných autorů obrazové složky audiovizuálního díla jako je dílo kameramana, scénografa, kostýmního výtvarníka provozováním jejich televizního vysílání – ustanovení § 23 autorského zákona (tzv. nepřímá veřejná produkce) je zpřístupňování výkonu, záznamu a děl vysílaných rozhlasem či televizí pomocí přístroje technicky způsobilého k příjmu rozhlasového a televizního vysílání.