Neoprávněné užití 2018-11-09T10:37:06+00:00

Neoprávněné užití

Specifikace neoprávněného užití práv výkonných umělců

Uživatel, který bez oprávnění k výkonu práva užít výkony umělců a záznamy výrobců užívá jejich výkony a záznamy sdělováním veřejnosti, neoprávněně zasahuje do práv těchto subjektů a jeho jednání může být kvalifikováno:

  • jako přestupek ve smyslu ustanovení autorského zákona,

  • jako správní delikt ve smyslu ustanovení § 105b autorského zákona,

  • či v závislosti na stupni nebezpečnosti činu pro společnost jako trestný čin podle ustanovení § 270 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.

Ustanovení § 40 odst. 4, resp. § 74, 78 a 82 autorského zákona dále upravuje výši bezdůvodného obohacení, které vzniká na straně toho, kdo neoprávněně nakládal s předmětem ochrany, aniž by k tomuto nakládání získal potřebnou licenci, jako dvojnásobek odměny, která by byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s předmětem ochrany.