Jsem umělec 2019-04-02T15:41:31+00:00

Jsem umělec

Výkonným umělcem se pro účely INTERGRAM při splnění podmínek stanovených Stanovami INTERGRAM a v souladu s platným zněním autorského zákona rozumí fyzická osoba, která vytvořila umělecký výkon.

Členem INTERGRAM se může stát každá fyzická osoba, která je občanem České republiky nebo některého jiného členského státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo má na území těchto států trvalé bydliště, pokud je výkonným umělcem ve smyslu autorského zákona a nahrává zvukové nebo zvukově obrazové záznamy, které se veřejně užívají ve smyslu autorského zákona. Členem se může stát za předpokladu, že příslušný soubor práv svěřovaný INTERGRAM ke kolektivní správě již nesvěřil ke správě jinému kolektivnímu správci ve stejném časovém i územním rozsahu, pokud tak ovšem nestanoví zákon.

ISRC kód nahrávky je jedinečný dvanácti místný alfanumerický kód identifikující audio nahrávky a videoklipy.

Vyhledání konkrétní ISRC nahrávky v databázi ISRC-Intergram je možno ZDE

K čemu slouží?

ISRC slouží k identifikaci jednotlivých audio nahrávek a videoklipů na tuzemském i zahraničním trhu.

Jak sestavit ISRC?

ISRC kód nahrávky se skládá z:

  1. kódu státu – pro všechny nahrávky vyrobené v České republice je pevně daný kód státu – CZ
  2. kódu výrobce – tento kód přiděluje výrobci na základě podané žádosti Intergram.
    Upozornění: pro výrobce zvukových a výrobce zvukově obrazových záznamů existují dva různé kódy
  3. kódu roku – tento údaj představuje poslední dvojčíslí roku vydaní nahrávky
  4. kód nahrávky – je pětimístná číselná řada, kterou generuje sám výrobce

Každý výrobce musí zajistit, aby se jím přidělené ISRC kódy neduplikovaly a měl by si vést vlastní evidenci svých ISRC kódů nahrávek.

Jak zažádat o přidělení ISRC?

Pro přidělení ISRC kódu výrobce je potřeba vyplnit formulář, který  si můžete stáhnout  přímo z webu (Žádost o přidělení ISRC).

Vyplněný a podepsaný formulář zašlete na adresu Intergram poštou (nebo oscanovaným s příslušným podpisem e-mailem na adresu michal.krejcirik@intergram.cz) spolu s kopií živnostenského listu, ve kterém musí být uvedena vydavatelská činnost nebo výroba, rozmnožování, distribuce, prodej a pronájem zvukových a zvukově obrazových záznamů. Pokud živnost nemáte nebo tuto činnost Vaše živnost neobsahuje, je potřeba kromě výše uvedeného formuláře současně vyplnit, podepsat a zaslat čestné prohlášení, které naleznete též v této sekci.

Poté Vám bude přidělen a zaslán ISRC kód výrobce. Tento kód slouží pro sestavení ISRC kódu a při vyplnění nahrávacího protokolu, který naleznete též v této sekci .

Nahrávací protokol

Každá audio nahrávka/videoklip se do mezinárodní ISRC databáze dostane prostřednictvím správně vyplněného a Intergram doručeného Nahrávacího protokol – Identifikaci nahrávky podle ISRC. Nahrávací protokol vyplňují výrobci ve spolupráci s interprety na nahrávkách se podílejícími. Tento protokol slouží též k potřebám vyúčtování odměn vybraných za užití nahrávek vysíláním v České republice.

*V případě potřeby podrobnějších informací volejte: Ing. Michal Krejčiřík 221 871 932. Veškeré potřebné dokumenty naleznete v sekci Formuláře.

Chci se přihlásit k evidenci práv VU

Chci přidělit ISRC